Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''


Ngày 10 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 14:23 11/08/2016  

Hướng dẫn tạm thời các khoản thu đầu năm học 2016-2017


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc

Hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện các khoản thu của liên sở: Sở Giáo dục và Đào Tạo - Sở Tài chính đối với năm học 2016-2017, Phòng GD&ĐT tạm thời hướng dẫn các đơn vị trực thuộc một số khoản thu đầu năm học 2016-2017 như sau:

1. Nguyên tắc chung:

- Các trường chỉ được tiến hành thu các nguồn kinh phí khi đã ổn định biên chế lớp học và đã thông báo rộng rãi, công khai đồng thời được sự thỏa thuận bằng văn bản trên tinh thần tự nguyện, dân chủ với phụ huynh học sinh.

- Thực hiện công khai minh bạch các khoản thu theo quy định hiện hành.

- Mức thu phải được xây dựng dự toán hợp lý đảm bảo thu đủ, chi đủ, đúng mục đích, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, thu nhập dân cư trên từng địa bàn.

- Tất cả các khoản do nhà trường trực tiếp thu đều phải hoạch toán vào sổ sách kế toán, tổng hợp chung vào báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm.

2. Các trường nghiêm túc thực hiện các khoản thu theo công văn số 1790/HD- LN GDĐT-TC ngày 20/7/2015 của liên Sở GD&ĐT, Sở Tài chính v/v hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong các cơ sở giáo dục công lập kể từ năm học 2015-2016.

3. Các khoản đóng góp tự nguyện phải thực hiện quy trình theo công văn số 6890/BGDĐT - KHTC ngày 18 tháng 10 năm 2010 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo đồng thời nhà trường có báo cáo gửi Phòng Giáo dục để Phòng xin ý kiến Lãnh đạo Thành phố. Sau khi có văn bản ý kiến chỉ đạo của Thành phố, nhà trường mới triển khai thực hiện.

Lưu ý: Nguồn thu học phí đối với năm học 2016-2017 các đơn vị chờ quyết định của UBND tỉnh mới tiến hành thu.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, phản hồi với bộ phận KHTC của Phòng GD&ĐT bằng văn bản để được hướng dẫn thêm.

Nhận được công văn này, yêu cầu các ông (bà) Hiệu trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

                                                                                                             TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                                                    (Đã ký)

+ Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT, KHTC       

                                                                                                               Phan Nam

 

Tải file

Số lượt xem : 3550

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác