Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''


Ngày 09 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 10:10 14/09/2016  

HƯỚNG DẪN Tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm học 2016-2017


Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

          Căn cứ Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế thực hiện công khai trong hoạt động nhà trường;

          Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ ngày 04/02/1998 của Ban Tổ chức Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và nội dung Hội nghị cán bộ công chức trong cơ quan;

          Căn cứ Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT  ngày 01/03/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường;

          Căn cứ công văn số 2050/LT-HD-SGDĐT-CĐN ngày 08/9/2016 của Sở Giáo dục&Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Tỉnh Thừa Thiên Huế về hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trong các trường học và cơ quan quản lý giáo dục năm học 2016-2017;

          Phòng Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục thành phố Huế hướng dẫn nội dung, quy trình Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức (HNCB CCVC) năm học 2016-2017 như sau:

I.  MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1.Hội nghị CBCCVC phải đảm bảo các nguyên tắc, hình thức và trình tự theo đúng quy định của Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của ngành.

2.Thông qua hội nghị, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị năm học trước; tìm ra nguyên nhân của những thành công và hạn chế; xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, các nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm, chủ yếu của năm học phù hợp với sự chỉ đạo của ngành và yêu cầu cụ thể của đơn vị.

3.Tạo ra không khí dân chủ, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu năm học; Xác định rõ trách nhiệm của mỗi thành viên cá nhân trong đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ; tạo điều kiện tốt nhất để mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy hết khả năng trách nhiệm và nhiệt tình của mình, chăm lo xây dựng đơn vị vững mạnh.

Tải file 1 Tải file 2 Tải file 3

Số lượt xem : 2081

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác