Dạy tức là học hai lần''


Ngày 11 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 15:35 14/10/2019  

Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT, Cuộc thi Sáng tạo TTNNĐ cấp cơ sở năm học 2019 -2020


Thực hiện công văn số 2261/SGD&ĐT-GDTrH ngày 02/10/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2019 - 2020;

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (NCKH) dành cho học sinh Tiểu học (TH), Trung học cơ sở (THCS) năm học 2019-2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Huế;

Căn cứ tình hình thực tiễn của giáo dục thành phố Huế;

Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Huế hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH, tổ chức Cuộc thi KHKT và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng (STTTNNĐ) cấp cơ sở năm học 2019-2020 như sau:

I. Mục đích, ý nghĩa

1. Khuyến khích học sinh Tiểu học (TH), Trung học cơ sở (THCS) nghiên cứu khoa học;  sáng tạo kĩ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức của các môn học vào giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống; tạo cơ hội để học sinh giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế;

2. Gắn hoạt động NCKH của học sinh với việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp, hình thức đánh giá kết quả học tập của học sinh, góp phần phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh;

3. Tuyển chọn những đề tài, dự án xuất sắc tham gia Cuộc thi KHKT cấp Tỉnh và các giải pháp, mô hình tham gia Cuộc thi STTTNNĐ cấp Tỉnh trong năm học 2019-2020;

  4.  Khuyến khích các tổ chức và cá nhân tham gia hỗ trợ hoạt động nghiên cứu KHKT của học sinh.

II. Tổ chức triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh

  Để tổ chức hoạt động NCKH của học sinh  và  tổ chức Cuộc thi KHKT, Cuộc thi Sáng tạo TTNNĐ cấp cơ sở năm học 2019-2020 đạt kết quả, Phòng GD & ĐT đề nghị các đơn vị TH, THCS trực thuộc thực hiện tốt các nội dung sau:

    1. Tổ chức cho giáo viên, học sinh nghiên cứu đầy đủ các tiêu chí đánh giá dự án (bao gồm dự án khoa học và dự án kỹ thuật) quy định tại Thông tư số 32/2017/TT-BGDĐT ngày 19/12/2017 sủa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi nghiên cứu KHKT cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ GDĐT; vận dụng các tiêu chí đánh giá dự án trong việc thực hiện các dự án nghiên cứu: (1) xác định câu hỏi nghiên cứu (đối với dự án khoa học) hoặc vấn đề giải quyết (đối với dự án kĩ thuật); (2) Thiết kế phương án thí nghiệm, thực nghiệm (đối với dự án khoa học) hoặc thiết kế mô hình giải pháp (đối với dự án kĩ thuật); (3) Thực hiện thí nghiệm theo phương án đã thiết kế để thu thập, phân tích và giải thích số liệu (đối với dự án khoa học) hoặc chế tạo và thử nghiệm theo mô hình giải pháp đã thiết kế (đối với dự án kĩ thuật).

      2. Thủ trưởng cơ sở giáo dục phân công giáo viên hướng dẫn học sinh NCKH; thực hiện chế độ quy đổi thời gian tham gia hướng dẫn và đánh giá các dự án KHKT của học sinh ra số tiết dạy để tính số giờ giảng dạy theo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông tại Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo tham gia hướng dẫn và đánh giá các dự án KHKT của học sinh theo quy định tại Thông tư số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 về Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập và các chế độ theo quy định tại các văn bản khác có liên quan. Đối với giáo viên có đóng góp tích cực và có học sinh đạt giải trong Cuộc thi có thể được xem xét nâng lương trước thời hạn, được ưu tiên xét đi học tập nâng cao trình độ, được xét tặng giấy khen, bằng khen và ưu tiên khi xét tặng các danh hiệu khác.

    3. Phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học; các viện và trung tâm khoa học công nghệ; sở Khoa học và Công nghệ; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật; Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; các nhà khoa học; cha mẹ  học sinh trong việc hướng dẫn và đánh  giá các dự án KHKT của học sinh; tạo điều kiện về  cơ sở vật chất, thiết bị cho học sinh thực hiện các hoạt động trong NCKH.

        4.  Các trường lập kế hoạch, tổ chức triển khai công tác NCKH của học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, đặc điểm của địa phương, đối tượng học sinh, chương trình, nội dung dạy học của cơ sở giáo dục.

III. Tổ chức Cuộc thi năm 2019- 2020

         1.  Thời gian và địa điểm tổ chức : dự kiến đầu tháng 12/2019 (sẽ có thông báo sau), tại trường THCS Chu Văn An - Huế (36A-Dương Văn An-Huế).

         2.  Đối tượng dự thi

- Cuộc thi KHKT: HS lớp 8&9 của các trường THCS.

- Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên, Nhi đồng: HS từ 6 đến 19 tuổi đều có quyền dự thi.

Các đề tài cấp THCS có chất lượng và đáp ứng yêu cầu của Cuộc thi cấp Tỉnh sẽ được tuyển chọn và trao giải cấp cơ sở tương ứng; riêng các đề tài của học sinh Tiểu học chỉ được thẩm định theo tiêu chí của Cuộc thi STTTNNĐ.

....

Tải file đầy đủ dưới đây

Tải file

Số lượt xem : 1049

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác