Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''


Ngày 23 tháng 05 năm 2019


Tin tức

Cập nhật lúc : 14:43 27/09/2018  

KẾ HOẠCH Kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Huế Năm học 2018 - 2019


Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm;

  Căn cứ Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

          Căn cứ công văn số 734/SGDĐT-GDCN-GDTX ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường quản lý dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường;

          Căn cứ công văn số 2038/SGDĐT-TTr ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai công tác kiểm tra dạy thêm, học thêm và thu chi đầu năm học;

          Căn cứ công văn số 1296/UBND-VX ngày 18 tháng 4 năm 2018 của UBND thành phố Huế về việc tăng cường quản lý dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường;

          Căn cứ Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2014 của UBND thành phố Huế về việc ủy quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm,

          Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Huế xây dựng Kế hoạch kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm (DTHT) trên địa bàn thành phố Huế năm học 2018 - 2019 cụ thể như sau:

          I. Mục đích, yêu cầu

          - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Quy định về DTHT của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở GD&ĐT, UBND thành phố Huế và Phòng GD&ĐT thành phố Huế;

          - Đánh giá công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện hoạt động DTHT ở cơ sở;

          - Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động DTHT nhằm phát hiện, ngăn chặn và chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, hạn chế; tư vấn cho đối tượng được kiểm tra; kiến nghị biện pháp khắc phục, đề xuất xử lý những sai phạm (nếu có), tham mưu xử lý nghiêm đối tượng DTHT không đúng quy định theo Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục;

          - Qua công tác kiểm tra nhằm đánh giá đúng thực trạng của các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện các quy định về DTHT; thực hiện kiểm tra có hiệu quả, khách quan, dân chủ, có kết luận kiến nghị rõ ràng, tạo sự đồng thuận và tích cực phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc đấu tranh chống tiêu cực trong DTHT.

II. Đối tượng, nội dung, hình thức và thời gian kiểm tra

          1. Đối tượng kiểm tra

          - Các cơ sở giáo dục tiểu học và THCS trực thuộc;

          - Các tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động DTHT hoặc có liên quan đến hoạt động DTHT trên địa bàn thành phố Huế.

...

Tải file đầy đủ dưới đây

Tải file

Số lượt xem : 1159

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác