Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "


Ngày 21 tháng 02 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 13:45 21/12/2017  

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Phát triển văn hóa đọc ở các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Thực hiện kế hoạch số 4539/KH-UBND ngày 06/12/2017 của UBND thành phố Huế về phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn thành phố Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Phòng GD&ĐT thành phố Huế xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

         1. Mục đích

         - Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng về tác dụng, ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa đọc trong nhà trường, góp phần nâng cao dân trí, phát triển bền vững nguồn nhân lực của đất nước.

         - Tạo động lực thúc đẩy sự hình thành nên con người mới, những công dân có hiểu biết, có trí tuệ để có thể thích ứng được với sự phát triển của xã hội hiện đại – xã hội dựa trên nền tảng của nền kinh tế tri thức.

         - Khuyến khích học sinh tìm hiểu, thực hành các hoạt động nghiên cứu khoa học, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn và phát triển kỹ năng giao tiếp thông tin, tiếp nhận tri thức, hình thành nên nhân cách cho học sinh.

         - Khai thác có hiệu quả và không ngừng phát triển nguồn vốn tri thức, văn hóa của con người và dân tộc Việt Nam, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa tri thức của nhân loại.

         2. Yêu cầu

         - Quán triệt sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh về chủ trương xây dựng và phát triển văn hóa đọc, một trong những nội dung quan trọng của sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục của đất nước.

         - Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong công tác tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên và giáo dục văn hóa đọc cho học sinh.

         - Huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia phát triển văn hóa đọc, chủ động trong việc xây dựng và phát triển hệ thống thư viện trường học của các trường theo hướng chuẩn hóa, thân thiện và hiện đại; triển khai các hoạt động thư viện thiết thực, hiệu quả, phù hợp, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường.

            - Các đơn vị trường học, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường cùng gia đình, cộng đồng có trách nhiệm tham gia và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển văn hóa đọc.

 

....

Tải file đầy đủ bên dưới

Tải file

Số lượt xem : 1336

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác