Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''


Ngày 07 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 15:04 07/06/2018  

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Phát triển văn hóa đọc ở các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Huế năm 2018


Thực hiện Kế hoạch số 4539/KH-UBND ngày 06/12/2017 của UBND thành phố Huế về phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn thành phố Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 1920/KH-UBND ngày 01/6/2018 của UBND thành phố Huế về phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Huế năm 2018; Thực hiện Kế hoạch số 1692/KH-PGD&ĐT ngày 20/12/2017 của Phòng GD&ĐT thành phố Huế về triển khai thực hiện phát triển văn hóa đọc ở các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Phòng GD&ĐT thành phố Huế xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển văn hóa đọc năm 2018 với những nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

         1. Mục đích

         - Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng về tác dụng, ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa đọc trong nhà trường, góp phần nâng cao dân trí, phát triển bền vững nguồn nhân lực của đất nước.

         - Tạo động lực thúc đẩy sự hình thành nên con người mới, những công dân có hiểu biết, có trí tuệ để có thể thích ứng được với sự phát triển của xã hội hiện đại – xã hội dựa trên nền tảng của nền kinh tế tri thức.

         - Khuyến khích học sinh tìm hiểu, thực hành các hoạt động nghiên cứu khoa học, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn và phát triển kỹ năng giao tiếp thông tin, tiếp nhận tri thức, hình thành nên nhân cách cho học sinh.

         - Khai thác có hiệu quả và không ngừng phát triển nguồn vốn tri thức, văn hóa của con người và dân tộc Việt Nam, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa tri thức của nhân loại.

         2. Yêu cầu

         - Quán triệt sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh về chủ trương xây dựng và phát triển văn hóa đọc, một trong những nội dung quan trọng của sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục của đất nước.

         - Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong công tác tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên và giáo dục văn hóa đọc cho học sinh.

         - Huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia phát triển văn hóa đọc, chủ động trong việc xây dựng và phát triển hệ thống thư viện trường học của các trường theo hướng chuẩn hóa, thân thiện và hiện đại; triển khai các hoạt động thư viện thiết thực, hiệu quả, phù hợp, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường.

         - Các đơn vị trường học, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường cùng gia đình, cộng đồng có trách nhiệm tham gia và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển văn hóa đọc.

       II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh trong việc phát triển văn hóa đọc bằng các hình thức phong phú, đa dạng, trên các phương tiện thông tin truyền thông, pano tuyên truyền.

2. Xây dựng thói quen, trang bị kỹ năng và phương pháp đọc cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh phù hợp với điều kiện của mỗi cá nhân; duy trì thói quen đọc cho các đối tượng khác.

3. Xã hội hóa các nguồn lực xây dựng thư viện trường học nhằm phát triển văn hóa đọc; huy động cha mẹ học sinh, các tập thể, cá nhân tích cực tham gia xây dựng tủ sách lớp học, tủ sách phụ huynh; hướng dẫn và tổ chức cho học sinh tự quản lý tủ sách và cho mượn sách; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, các cuộc thi, các buổi tọa đàm và các hoạt động văn hóa khác thuộc lĩnh vực thư viện nhằm khuyến khích học sinh đọc sách.

4. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện trường học; xây dựng và phát triển hệ thống thư viện, tủ sách pháp luật của các trường có vốn tài liệu phong phú, thân thiện góp phần phục vụ tốt cho việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

5. Phối hợp với Thư viện tổng hợp Thừa Thiên Huế tổ chức các hoạt động như: cấp thẻ thư viện miễn phí; đăng ký đọc sách cho học sinh; cấp thẻ xem phim 3D; phục vụ sách lưu động; tổ chức thi kể chuyện sách, thi vẽ tranh theo sách,... nhằm xây dựng thói quen đọc sách, tìm kiếm tư liệu phục vụ cho việc học tập và giải trí lành mạnh, bổ ích cho học sinh.

6. Tạo điều kiện để nhân viên thư viện được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác tổ chức các hoạt động và quản lý thư viện, góp phần đổi mới hoạt động dạy và học của nhà trường và nhiệm vụ trong tình hình mới.

7. Giáo viên các trường mầm non dành thời gian đọc sách, kể chuyện cho trẻ; đồng thời hướng dẫn và khuyến khích cha mẹ học sinh đọc sách, kể chuyện cho con nghe thường xuyên tại gia đình.

8. Tổ chức thảo luận trong trường, trao đổi với cha mẹ học sinh để thống nhất áp dụng quy định về thời gian đọc sách tại thư viện nhà trường, ở nhà, trong đó có thời gian cha mẹ đọc sách cùng con; lựa chọn, giới thiệu những cuốn sách thiết thực, phù hợp với tâm lý lứa tuổi, phù hợp với mục tiêu giáo dục.

9. Đổi mới cách thức tổ chức và hoạt động thư viện trường học nhằm tạo môi trường thuận lợi cho học sinh tiếp cận thường xuyên với sách bằng nhiều hình thức như “thư viện xanh”, ‘thư viện thân thiện”, “thư viện điện tử”, “thư viện thông minh”,...

10. Tham gia các hoạt động liên quan đến công tác phát triển văn hóa đọc và Ngày sách Việt Nam 21/4 do các cấp tổ chức.

11. Tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2018 và xây dựng tủ sách thân thiện trường tiểu học; phối hợp Thư viện tổng hợp Tỉnh, Thành Đoàn, Nhà Thiếu nhi Huế tổ chức hoạt động Giới thiệu sách “Chúng em với di sản văn hóa Huế” dành cho học sinh THCS hưởng ứng Festival Huế năm 2018.

...

Tải fiel đầy đủ bên dưới

Tải file

Số lượt xem : 477

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác