Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''


Ngày 06 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 15:46 30/12/2016  

Mẫu Quyết định V/v Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức hoàn thành chế độ tập sự.


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ....................................................

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;         

Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ công văn số 473/UBND-NV ngày 03/9/2015 của UBND Thành phố về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

          Căn cứ công văn số       /UBND-NV ngày      tháng     năm    của UBND Thành phố về việc thống nhất bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức hoàn thành chế độ tập sự;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ông (Bà):........................................................................................................

Trình độ chuyên môn:.................................................................................................

Đã qua thời gian tập sự tại: Trường............................................................................

Được bổ nhiệm chính thức vào chức danh nghề nghiệp Giáo viên...........................(Mã số:................) và hưởng lương hệ số......................kể từ ngày.....................................

Các khoản phụ cấp (nếu có) thực hiện theo chế độ hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Ông (bà)................................................được trường.......................ký Hợp đồng làm việc theo quy định hiện hành.

Điều 3. Tổ trưởng các tổ chuyên môn và ông (bà) ............ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                         HIỆU TRƯỞNG

- Điều 3;

- Phòng GD&ĐT; (để báo cáo)

- Lưu.

 

Tải file đính kèm tại đây:

Tải file

Số lượt xem : 2181

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác