Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''


Ngày 23 tháng 07 năm 2019


Tin tức

Cập nhật lúc : 08:44 09/03/2016  

nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016.


Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc.

Căn cứ Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Căn cứ Hướng dẫn số 759/HD-SNV ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Sở Nội vụ Thừa Thiên Huế thực hiện một số nội dung nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 2961/QĐ-UBND ngày 09/5/2014 của UBND thành phố Huế về việc ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; căn cứ công văn số 1173/UBND-NV ngày 12/5/2014 của UBND Thành phố về việc nâng bậc lương; Phòng Giáo dục& Đào tạo thành phố Huế yêu cầu các đơn vị thực hiện những nội dung sau:

Tải file 2 Tải file 3

Số lượt xem : 812

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác