Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''


Ngày 07 tháng 12 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 16:31 18/04/2017  

QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng học sinh đạt giải trong Ngày hội Giao lưu, Olympic học sinh lớp 5 Thành phố năm học 2016 - 2017


TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HUẾ

Căn cứ Quyết định số 20921/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND thành phố Huế ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; 

Căn cứ công văn số 2966/SGD&ĐT-GDTH ngày 26/12/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế về việc kế hoạch tổ chức các hoạt động giao lưu, hội thi, olympic học sinh tiểu học năm học 2016-2017;

Căn cứ công văn số 242/PGDĐT-PT ngày 15/03/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế về việc tổ chức các hoạt động giao lưu, olympic học sinh tiểu học năm học 2016-2017;

Căn cứ vào kết quả của Ngày hội giao lưu và đề nghị của Tổ phổ thông Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Cấp giấy chứng nhận cho 404 học sinh tham gia Ngày hội Giao lưu, Olympic học sinh lớp 5 Thành phố năm học 2016 – 2017.

(Có danh sách đính kèm) 

            Điều 2. Tặng thưởng cho các học sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Ngày hội Giao lưu, Olympic học sinh lớp 5 Thành phố năm học 2016 – 2017 với các mức thưởng sau:

- 110 giải A, mỗi giải 50.000 đồng

- 112 giải B, mỗi giải 40.000 đồng

- 108 giải C, mỗi giải 30.000 đồng

(Có danh sách đính kèm)

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng các bộ phận thuộc Phòng, thủ trưởng các đơn vị giáo dục trực thuộc có liên quan và các học sinh có tên ở Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                           TRƯỞNG PHÒNG

- Như điều 3;                                                                                               (Đã ký)

- Lưu VT, PT.

 

 

                                                                                                                   Phan Nam

 

Tải file đính kèm tại đây:

Tải file 1 Tải file 2

Số lượt xem : 1451

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác