Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''


Ngày 07 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 08:52 07/11/2016  

Quyết định "V/v Thành lập đoàn kiểm tra công nhận các phường thuộc địa bàn Thành phố Huế đạt tiêu chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục Tiểu học năm 2016"


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc Hội; Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/03/2014 của Chính phủ về việc ban hành Nghị định về Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Căn cứ Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của các cấp học; Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Huế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay thành lập Đoàn kiểm tra công nhận các đơn vị phường thuộc địa bàn Thành phố Huế  đạt tiêu chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục Tiểu học năm 2016.

 

Thành phần đoàn gồm có:

 1.   Ông Phan Nam, Trưởng phòng GD&ĐT TP Huế,                   Trưởng đoàn

 2.   Ông Lâm Thủy, Phó Trưởng phòng GD&ĐT TP Huế,              P. Trưởng đoàn

 3.   Ông Trương Công Bình, Giám đốc TTGDNN-GDTX Huế,          P. Trưởng đoàn

 4.   Ông Phạm Phiên, Chuyên viên phòng GD&ĐT TP Huế,          Thư ký

 5.   Ông  Hoàng Đức Nhân, Chuyên viên Phòng GD&ĐT TP Huế,   Thư ký

 6.   Ông Nguyễn Đức Hải, Chuyên viên Phòng GD&ĐT TP Huế,     Thành viên

 7.   Ông Võ Tấn Khuyến, Chuyên viên Phòng GD&ĐT TP Huế,      Thành viên

 8.   Ông Võ Văn Việt, Hiệu trưởng trường TH Hương Long,           Thành viên

 9.   Ông Huỳnh Hòa, Hiệu trưởng  trường TH Phú Hòa,                Thành viên

 

Tải file đầy đủ tại đây

Tải file

Số lượt xem : 370

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác