Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "


Ngày 28 tháng 02 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 07:38 12/06/2017  

Thay thế, bổ sung phiếu điều tra PCGD-XMC hộ gia đình


Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn; Hiệu trưởng trường Tiểu học Vĩnh Ninh, Phú Bình, Lý Thường Kiệt, Huyền Trân.

Thực hiện Công văn số 1018/SGDĐT-GDCN-GDTX ngày 26/4/2017 của Sở GD&ĐT về việc thay thế, bổ sung phiếu điều tra PCGD-XMC hộ gia đình.

Phòng GD&ĐT Thành phố thông báo kế hoạch thay thế, bổ sung phiếu điều tra PCGD-XMC hộ gia đình năm 2017 như sau:

1. Nhận phiếu điều tra:

- Phòng GD&ĐT sẽ cấp phiếu điều tra theo đơn vị phường ( có danh sách phân phiếu đính kèm).

- Thời gian nhận phiếu: từ ngày 13/6 đến ngày 15/6/2017 ( Buổi sáng)

- Địa điểm: Bộ phận phổ thông Phòng GD&ĐT

2. Cập nhật phiếu điều tra:

- Các đơn vị sau khi nhận phiếu điều tra báo cáo với Ban chỉ đạo PCGD-XMC của phường để triển khai điều tra bổ sung những hộ mới tách, những hộ mới chuyển đến; thay thế những phiếu điều tra hư hỏng, tẩy xóa nhiều.

- Trước khi điền thông tin các đơn vị cần hướng dẫn cụ thể cho điều tra viên để tránh sai sót và ghi không đúng thông tin vào phiếu điều tra ( có bảng hướng dẫn đính kèm).

- Tổng hợp phiếu điều tra bổ sung theo tổ dân phố trình UBND phường ký xác nhận để lưu trữ, đồng thời tiến hành cập nhật, bổ sung trên phần mềm PCGD-XMC đúng theo phiếu điều tra mới thu thập năm 2017.

      Phòng GD&ĐT Thành phố đề nghị Hiệu trưởng các trường cử người nhận phiếu đúng thời gian và tổ chức điều tra, thu thập, cập nhật lên phần mềm đúng tiến độ để khỏi ảnh hưởng đến công tác kiểm tra PCGD-XMC năm 2017.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Website của Phòng;

- Lưu: VT,PT.

   

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                     

( Đã ký)

 

Lâm Thủy

 

Tải file đính kèm tại đây

Tải file 1 Tải file 2

Số lượt xem : 2956

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác