Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''


Ngày 15 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 14:48 16/11/2017  

Thông báo cập nhật dữ liệu PMIS 06 tháng cuối năm 2017

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc. Thực hiện Công văn số 2826/SGD&ĐT-TCCB ngày 16/11/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cập nhật dữ liệu PMIS 06 tháng cuối năm 2017.

Để có dữ liệu đầy đủ, chính xác phục vụ công tác quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiến hành kiểm tra, rà soát, cập nhật đầy đủ các trường thông tin về đội ngũ viên chức của đơn vị tính đến ngày 01/11/2017 theo hướng dẫn đính kèm.

Thời gian các đơn vị gửi báo cáo thống kê đội ngũ và cơ sở dữ liệu PMIS về Phòng GD&ĐT (bộ phận TCCB) trước ngày 22/11/2017.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng nội dung công văn này./.

                                                                                                    KT.TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận:                                                                                  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- Như trên;                                                                              

- Website Phòng GD&ĐT;

- Lưu VT, TCCB.                                                                                       (Đã ký)

 

 Tải file đầy đủ tại đây

                                                                                                        Nguyễn Thuận

Tải file

Số lượt xem : 662

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác