Học tập là một việc suốt đời "


Ngày 07 tháng 12 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 13:51 29/12/2016  

THÔNG BÁO SỐ 1 "Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học thành phố Huế Năm học 2016 – 2017"

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên (Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT); Căn cứ công văn số 998/PGDĐT-PT ngày 07/9/2016 của Phòng GD&ĐT thành phố Huế về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2016-2017; Phòng GD&ĐT thành phố Huế xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học năm học 2016-2017 cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

            1. Mục đích:

            - Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên (GV) đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi (GVDG) trong các trường tiểu học, tạo điều kiện để GV và cán bộ quản lý thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học;

            - Phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của thành phố và của ngành;

            - Đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho GV, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

            2. Yêu cầu:

            - Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học;

            - Việc tổ chức Hội thi đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên GV học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.

Tải file đầy đủ tại đây:

Tải file

Số lượt xem : 715

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác