Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''


Ngày 17 tháng 01 năm 2018


Tin tức

Cập nhật lúc : 04:47 07/05/2013  

Thông báo về Kêt quả thi IOE cấp tỉnh năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế.


UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    859      /SGDĐT - GDTrH

V/v  thông báo nhận giấy chứng nhận IOE cấp tỉnh năm 2013  

   Thừa Thiên Huế, ngày    6   tháng 5  năm 2013

                                  

 Kính gửi:   

- Phòng GD & ĐT các huyện, thị xã và thành phố;

- Trường Trung học trực thuộc.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế thông báo cho các Phòng GD & ĐT, các đơn vị trường Trung học trực thuộc có học sinh đạt giải trong cuộc thi IOE cấp tỉnh năm 2013 diễn ra vào các ngày 2-3/3/2013 đến phòng Giáo dục trung học (GDTrH) để nhận giấy chứng nhận.  Sở đính kèm danh sách học sinh đã đạt giải để các đơn vị tiện theo dõi.

Thời gian phát giấy chứng nhận: từ 8g00 đến 11g00, thứ Tư (ngày 8/5/2013).

Người liên hệ: ông Mai Anh Ngọc, chuyên viên tiếng Anh phòng GDTrH, ĐT: 0905925416.

Lưu ý: Các đơn vị đến nhận mang theo giấy giới thiệu của đơn vị.

Sở yêu cầu các Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố và các trường Trung học trực thuộc liên quan triển khai thực hiện công văn này./.

 

Nơi nhận:                                                                                             GIÁM ĐỐC

     - Như trên;                                                                              

     - Website Sở;                                                                                          (Đã ký)

     - Lưu: VT, GDTrH, GDTH.                                                                                 

 

                                                                                                       Phạm Văn Hùng


 

   
File đính kèm 1: Tải file

Số lượt xem : 988

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác