Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "


Ngày 11 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 08:50 19/08/2016  

THÔNG BÁO Về việc xây dựng Phân phối chương trình các môn học Năm học 2016-2017


Kính gửi: các trường THCS trực thuộc.

Thực hiện công văn số 1849/SGDĐT-GDTrH  ngày 17/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 và để kịp thời thực hiện một số nội dung dạy học cho năm học 2016-2017, Phòng yêu cầu các đơn vị THCS nghiêm túc thực hiện nội dung sau:

Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của cấp THCS được qui định trong chương trình giáo dục phổ thông, các trường THCS chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh của mỗi trường theo hướng tinh giản để tăng cường kỹ năng vận dụng kiến thức, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh, theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học thống nhất trên toàn tỉnh theo Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế, có đủ thời lượng dành cho nội dung bài mới, luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ.

Các trường THCS  căn cứ kế hoạch dạy học của các tổ chuyên môn (đảm bảo 2 chủ đề tích hợp, liên môn/môn/học kỳ) để xây dựng  phân phối chương trình các môn học, mỗi môn đóng thành một tập, sắp xếp từ lớp 6 đến lớp 9 và  báo cáo phòng GD&ĐT  trước ngày 06/9/2016. Đây là căn cứ để Sở, Phòng kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện chương trình tại trường.

Nhận được công văn này, Phòng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo Phòng GD&ĐT để được hướng dẫn thêm.

Nơi nhận:

- Như trên;                           

- Lưu VT, PT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

 

                            Lâm Thủy

 

Tải file 1 Tải file 2

Số lượt xem : 1678

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác