Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''


Ngày 07 tháng 12 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 13:50 16/10/2017  

Thông báo "V/v tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin quản lý rủi ro thiên tai"

Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trực thuộc.

Căn cứ Công văn số 2160/SGD&ĐT-KHTC ngày 07/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin quản lý rủi ro thiên tai ngành giáo dục; Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức các lớp tập huấn cho các đơn vị Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trực thuộc như sau:

1. Thành phần và số lượng

Mỗi đơn vị cử 02 người: 01 CBQL và 01 nhân viên hoặc giáo viên Tin học

2. Thời gian và địa điểm

a) Thời gian: 01 buổi/lớp.

- Lớp 1 (các trường Tiểu học):   14 giờ 00 ngày 19/10/2017.

- Lớp 2 (các trường Mầm non): 08 giờ 00 ngày 20/10/2017.

- Lớp 3 (các trường THCS):       14 giờ 00 ngày 20/10/2017.

b) Địa điểm: Hội trường trường THCS Phạm Văn Đồng, Số 12 Lâm Hoằng – Phường Vỹ Dạ – TP Huế

Ghi chú: Các cán bộ, giáo viên khi đi tập huấn đem theo máy laptop và ổ cắm điện cá nhân.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị cử đúng thành phần, số lượng, tham gia lớp tập huấn đúng thời gian để khỏi trở ngại công việc chung.

 

                                                                                               KT. TRƯỞNG PHÒNG 

Nơi nhận:                                                                             PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;                                                                                          

- Website Phòng GD&ĐT;

- Lưu VT, TCCB.                                                                               (Đã ký)

 

 

                                                                                                     Nguyễn Thuận

 

Tải file

Số lượt xem : 1914

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác