Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''


Ngày 22 tháng 08 năm 2017


Tin hoạt động ngành

KẾ HOẠCH Công tác kiểm tra năm học 2016 – 2017
Căn cứ các văn bản pháp luật về thanh tra, Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu ...