Trọng thầy mới được làm thầy ''


Ngày 23 tháng 10 năm 2017


Tin hoạt động ngành

KẾ HOẠCH Công tác kiểm tra năm học 2016 – 2017
Căn cứ các văn bản pháp luật về thanh tra, Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu ...