Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "


Ngày 22 tháng 04 năm 2018


Tin hoạt động ngành

THCS Lý Tự Trọng: Ngoại khóa “Ring the golden bell”
Đổi mới sinh hoạt chuyên môn đang là vấn đề được Ngành GDĐT chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, các trường xây dựng thành những chuyên đề cụ thể để thực hiện và rút kinh nghiệm hàng năm.