Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''


Ngày 10 tháng 08 năm 2022


Tin hoạt động ngành

THCS Lý Tự Trọng: Lễ Kết nạp Đảng viên mới năm 2022
Chủ tịch Hồ Chí Minh phân tích: “Nếu Đảng ta không biết chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí mới thì đâu có như ngày nay”. Người vạch rõ tính tất yếu, yêu cầu, phương châm, phương pháp của công tác phát triển đảng: “Để làm tròn nhiệm vụ rất nặng nề nhưng rất vẻ vang… Đảng ...