Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''


Ngày 15 tháng 10 năm 2019


Tin văn hóa, xã hội