Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''


Ngày 12 tháng 05 năm 2021


SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ

Chỉ thị sô 20 /CT-UBND ngày 5/9/2020 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 05 tháng 9 năm 2020 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có Chỉ thị sô 20 /CT-UBND về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với nội dung như sau: