Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "


Ngày 20 tháng 09 năm 2020


SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ

Cập nhật lúc : 07:25 29/03/2020  

Học sinh tiếp tục nghỉ học đến 12/4/2020 để phòng, chống dịch Covid -19


Thực hiện hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và chỉ dạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở GD&ÐT tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 12/4/2020 để phòng, chống dịch Covid -19, đồng thời yêu cầu các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện những nhiệm vụ như sau:

1. Thông báo đến các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh học sinh tiếp tục nghỉ học dến hết ngày 12/4/2020.

 

2. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ GD&ÐT và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhận thức đầy đủ và thực hiện đúng các quy trình về vệ sinh phòng dịch, khai báo y tế; không tham gia các hoạt động tụ tập nhiều nguời, không tiếp xúc những nơi công cộng, không ra đuờng khi không cần thiết, … 

 

3. Chỉ đạo thực hiện đúng theo huớng dẫn dạy học qua internet, qua truyền hình đối với CSGD phổ thông, CSGD thuờng xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở truờng vì Covid - 19 năm học 2019-2020 theo huớng dẫn tại Công van số 1061/BGDÐT-GDTrH ngày  25/3/2020 của Bộ GD&ÐT và các công  văn huớng dẫn số 457/SGDÐT -GDTrH ngày 12/3/2020 và Công văn số 489/SGDÐT-GDTrH ngày 12/3/2020 của Sở GD&ÐT về tổ chức dạy học qua truyền hình và qua ứng dụng internet.  

 

Các đơn vị chủ động huớng dẫn và yêu cầu 100% cán bộ, giáo viên thực hiện nghiêm túc việc tổ chức dạy học online, truyền hình theo đúng huớng dẫn của Bộ và Sở GD&ÐT.

 

4. Tập trung bố trí nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và tăng cuờng quản lý, tổ chức dạy học online, truyền hình, kiểm tra đánh giá cũng như chuẩn bị các điều kiện, hình thức tổ chức dạy học phù hợp cho tất cả khối lớp khi đuợc Sở GD&ÐT ban hành chương trình chính thức về tích hợp, tinh giản nội dung dạy học để hoàn thành chương trình năm học phù hợp với điều kiện nghỉ học dài ngày chống dịch.

 

5. Tham mưu UBND huyện/thị xã/thành phố phối hợp với ngành Bưu điện, Thông tin Truyển thông và Ðài Phát thanh Truyền hình dịa phương giải quyết kịp thời các khó khăn của học sinh trong quá trình tiếp cận các phương tiện học tập qua truyền hình, internet; phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phuờng, thị trấn tăng cường nắm tình hình học tập của học sinh cũng như sự tham gia quản lý của phụ huynh khi học sinh học tập tại nhà.

 

6. Phối hợp với Công đoàn ngành các cấp, tổ chức vận động đóng góp giúp đỡ tự nguyện trong cán bộ, giáo viên, nhân viên nhằm hỗ trợ, giải quyết khó khăn đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên hợp đồng trong ngành GD&ÐT không đuợc huởng lương trong thời gian truờng đóng cửa, giúp cán bộ, nhân viên này sớm vuợt qua khó khăn do ảnh huởng đại dịch Covid -19 gây ra. 

 

Nội dung chi tiết các văn bản nêu trên trong file đính kèm.

Số lượt xem : 1