Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''


Ngày 19 tháng 02 năm 2020