Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "


Ngày 09 tháng 07 năm 2020