Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''


Ngày 21 tháng 01 năm 2022